nó đã làm việc!! bây giờ tôi có 7,777 đô la !!

câu trả lời