හලෝ, මට ඔබෙන් ඇසීමට අවශ්‍ය වූයේ කරුණාකර මට ක්‍රීඩා සමඟ උදව් කළ හැකි දැයි ඇසීමට මට කම්මැලි නොවන්නේ මට විනෝදාත්මක ක්‍රීඩා සොයා ගැනීම ඉතා අපහසු බැවිනි.

පිළිතුර