त्यहाँ धेरै जोम्बी खेलहरू छैनन् तर यो ठीक छ 10/10

जवाफ