Na gode yanzu ina da duk abin da na yi mafarki na UwU da dukan wukake da haruffa. OvO

amsar