તે કામ કર્યું!! હવે મારી પાસે 7,777 રૂપિયા છે!!

જવાબ